COVID-19 Fight
5 matches in 4 dictionaries. Details
az a hír járja, hogy13
  1. there's a rumour going about that
   UK: ðeəz eɪ ruːmər goʊɪŋ əbaʊt ðət
  1. there's a rumour abroad
   UK: ðeəz eɪ ruːmər əbrɔːd
  1. the story goes that
   USA: ðiː· stɔː'riː· goʊ'z ðʌ·t UK: ðiː stɔːriː goʊz ðət
az a hír járjaexp
az a hír járja, hogy ...exp
az a hír járja
Report or add missing word to a dictionary...