COVID-19 Fight
120 matches in 9 dictionaries. Details
bátor3
  1. yeomanly
   UK: joʊmənliː
  1. valorous
   UK: vælərəs
  1. valiant
   USA: væ'lyʌ·nt UK: vælɪənt
  1. undismayed
   UK: ʌndɪsmeɪd
  1. stout
   USA: staʊ't UK: staʊt
  1. spirited
   USA: spɪ'rʌ·tʌ·d UK: spɪrɪtɪd
  1. plucky
   USA: plʌ'kiː· UK: plʌkiː
  1. mettled
   UK: metld
  1. manful
   UK: mænfəl
  1. lion-hearted
   UK: laɪənhɑtɪd
  1. intrepid
   USA: ɪ"ntre'pʌ·d UK: ɪntrepɪd
  1. have plenty of spun
   USA: hæ'v ple'niː· ʌ·v spʌ'n UK: hæv plentiː ɔv spʌn
  1. hardy
   USA: hɔ'rdiː· UK: hɑdiː
  1. 1.2 6 gritty
   USA: grɪ'tiː· UK: grɪtiː
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. gallant
   USA: gæ'lʌ·nt UK: gəlænt
  1. feisty
   USA: faɪ'stiː·
  1. fearless
   USA: fɪ'rlʌ·s UK: fɪələs
  1. enterprising
   USA: e'nəː·praɪ"zɪ·ŋ UK: entəpraɪzɪŋ
  1. doughty
   USA: dɔː'tiː· UK: daʊtiː
  1. dauntless
   UK: dɔːntlɪs
  1. courageous
   USA: kəː·eɪ'ʤʌ·s UK: kəreɪʤəs
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
  1. bold
   USA: boʊ'ld UK: boʊld
  1. Éppen mert bátor fickó, azért különösen veszedelmes.
    1. Because he is a bold fellow, he is the more to be feared.
  2. Ő merész és agyafúrt.
    1. He is bold and cunning.
bátor ember13
  1. man of nerves
   USA: mæ'n ʌ·v nəː'vz UK: mæn ɔv nəːvz
  1. hearty
   USA: hɔ'rtiː· UK: hɑtiː
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
bátor fickó13
  1. man of mettle
   USA: mæ'n ʌ·v me'tʌ·l UK: mæn ɔv metl
bátorít2
  1. nerve
   USA: nəː'v UK: nəːv
  1. incite
   USA: ɪ"nsaɪ't UK: ɪnsaɪt
  1. hearten
   USA: hɔ'rtʌ·n UK: hɑtn
bátorít2
  1. encourage
   USA: e·nkəː'ʌ·ʤ UK: ɪnkʌrɪʤ
  1. embolden
   USA: e·mboʊ'ldʌ·n UK: ɪmboʊldən
bátorítás1
  1. incitement
   USA: ɪ"nsaɪ'tmʌ·nt UK: ɪnsaɪtmənt
  1. encouragement
   USA: e·nkəː'ɪ·ʤmʌ·nt UK: ɪnkʌrɪʤmənt
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
bátoritás, buzditás1
  1. encouragement
   USA: e·nkəː'ɪ·ʤmʌ·nt UK: ɪnkʌrɪʤmənt
bátorító3
  1. inciting
   USA: ɪ"nsaɪ'tɪ·ŋ UK: ɪnsaɪtɪŋ
  1. heartening
   USA: hɔ'rtnɪ·ŋ UK: hɑtnɪŋ
bátorítóan4
  1. encouragingly
   UK: ɪnkʌrɪʤɪŋliː
bátorkodik13
  1. make bold
   USA: meɪ'k boʊ'ld UK: meɪk boʊld
  1. dare
   USA: de'r UK: deər
bátorkodik megtenni13
  1. take the liberty to do
   USA: teɪ'k ðiː· lɪ'bəː·tiː· tʌ· duː' UK: teɪk ðiː lɪbɪtiː tuː duː
bátorkodik megtenni vmit2
bátorkodik vmit megtenni2
bátorkodom megjegyezni13
  1. i beg to remark
   USA: aɪ' be'g tʌ· riː·mɔ'rk UK: aɪ beg tuː rɪmɑk
bátor öreg nő13
  1. game old woman
   USA: geɪ'm oʊ'ld wʊ'mʌ·n UK: geɪm oʊld wʊmən
bátorság1
  1. 6.4 vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. 3.3 valour
   UK: vælər
  1. valor
   USA: væ'ləː·
  1. 1.2 spunk
   USA: spʌ'ŋk UK: spʌŋk
  1. spirit
   USA: spɪ'rʌ·t UK: spɪrɪt
  1. 1.3 6 sand
   USA: sæ'nd UK: sænd
  1. 3.3 prowess
   USA: praʊ'ʌ·s UK: praʊɪs
  1. 1.2 pluck
   USA: plʌ'k UK: plʌk
  1. nerve
   USA: nəː'v UK: nəːv
  1. mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. manhood
   USA: mæ'nhʊ"d UK: mænhʊd
  1. heart
   USA: hɔ'rt UK: hɑt
  1. gameness
   UK: geɪmnes
  1. gallantry
   USA: gæ'lʌ·ntriː· UK: gæləntriː
  1. fortitude
   USA: fɔː'rtʌ·tuː"d UK: fɔːtɪtjuːd
  1. fearlessness
   UK: fɪələsnəs
  1. courage
   USA: kəː'ʌ·ʤ UK: kʌrɪʤ
  1. bravery
   USA: breɪ'vəː·iː· UK: breɪvəriː
  1. audacity
   USA: ɔ·dæ'sʌ·tiː· UK: ɔːdæsɪtiː
  1. audaciousness
   UK: ɔːdeɪʃəsnəs
bátorság!13
  1. buck up!
   USA: bʌ'k ʌ'p UK: bʌk ʌp
bátorságának köszönhető, hogy13
  1. thanks to his courage
   USA: θæ'ŋks tʌ· hʌ·z kəː'ʌ·ʤ UK: θæŋks tuː hɪz kʌrɪʤ
bátorságát el nem veszítő3
  1. undeterred
   USA: ʌ"ndʌ·təː'd UK: ʌndɪtəːd
Report or add missing word to a dictionary...