COVID-19 Fight
51 matches in 8 dictionaries. Details
bátorság1
  1. 6.4 vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. 3.3 valour
   UK: vælər
  1. valor
   USA: væ'ləː·
  1. 1.2 spunk
   USA: spʌ'ŋk UK: spʌŋk
  1. spirit
   USA: spɪ'rʌ·t UK: spɪrɪt
  1. 1.3 6 sand
   USA: sæ'nd UK: sænd
  1. 3.3 prowess
   USA: praʊ'ʌ·s UK: praʊɪs
  1. 1.2 pluck
   USA: plʌ'k UK: plʌk
  1. nerve
   USA: nəː'v UK: nəːv
  1. mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. manhood
   USA: mæ'nhʊ"d UK: mænhʊd
  1. heart
   USA: hɔ'rt UK: hɑt
  1. gameness
   UK: geɪmnes
  1. gallantry
   USA: gæ'lʌ·ntriː· UK: gæləntriː
  1. fortitude
   USA: fɔː'rtʌ·tuː"d UK: fɔːtɪtjuːd
  1. fearlessness
   UK: fɪələsnəs
  1. courage
   USA: kəː'ʌ·ʤ UK: kʌrɪʤ
  1. bravery
   USA: breɪ'vəː·iː· UK: breɪvəriː
  1. audacity
   USA: ɔ·dæ'sʌ·tiː· UK: ɔːdæsɪtiː
  1. audaciousness
   UK: ɔːdeɪʃəsnəs
bátorság!13
  1. buck up!
   USA: bʌ'k ʌ'p UK: bʌk ʌp
bátorságának köszönhető, hogy13
  1. thanks to his courage
   USA: θæ'ŋks tʌ· hʌ·z kəː'ʌ·ʤ UK: θæŋks tuː hɪz kʌrɪʤ
bátorságát el nem veszítő3
  1. undeterred
   USA: ʌ"ndʌ·təː'd UK: ʌndɪtəːd
bátorságban felülmúl2
  1. outbrave
   UK: aʊtbreɪv
bátorsággal, energiával teli3
  1. spirited
   USA: spɪ'rʌ·tʌ·d UK: spɪrɪtɪd
  1. feisty
   USA: faɪ'stiː·
erkölcsi bátorság13
  1. moral courage
   USA: mɔː'rʌ·l kəː'ʌ·ʤ UK: mɔrəl kʌrɪʤ
ideg; bátorság1
  1. nerve
   USA: nəː'v UK: nəːv
rendíthetetlen bátorság13
  1. grim courage
   USA: grɪ'm kəː'ʌ·ʤ UK: grɪm kʌrɪʤ
elszáll (bátorsága)2
  1. quail
   USA: kweɪ'l UK: kweɪl
nincs bátorsága13
  1. be lacking in courage
   USA: biː· læ'kɪ·ŋ ɪ'n kəː'ʌ·ʤ UK: biː lækɪŋ ɪn kʌrɪʤ
van bátorsága13
  1. have guts
   USA: hæ'v gʌ'ts UK: hæv gʌts
nics bátorsága hozzá13
  1. not find it in one's heart
   USA: nɔ't faɪ'nd ʌ·t ɪ'n wʌ'nz hɔ'rt UK: nɔt faɪnd ɪt ɪn wʌnz hɑt
nincs bátorsága megtenni vmit13
  1. not find it in one's heart to
   USA: nɔ't faɪ'nd ʌ·t ɪ'n wʌ'nz hɔ'rt tʌ· UK: nɔt faɪnd ɪt ɪn wʌnz hɑt tuː
elveszi bátorságát2
  1. 1.2 bowl over
   USA: boʊ'l oʊ'vəː· UK: boʊl oʊvər
visszanyeri bátorságát13
  1. pick up courage
   USA: pɪ'k ʌ'p kəː'ʌ·ʤ UK: pɪk ʌp kʌrɪʤ
alkoholból merített bátorság1
  1. Dutch courage
   USA: dʌ'tʃ kəː'ʌ·ʤ UK: dʌtʃ kʌrɪʤ
összeszedi a bátorságát13
  1. must up one's courage
   USA: mʌ'st ʌ'p wʌ'nz kəː'ʌ·ʤ UK: mʌst ʌp wʌnz kʌrɪʤ
inába száll(t) a bátorság13
  1. have one's heart in one's boots
   USA: hæ'v wʌ'nz hɔ'rt ɪ'n wʌ'nz buː'ts UK: hæv wʌnz hɑt ɪn wʌnz buːts
inába száll a bátorsága13
  1. chicken out
   USA: tʃɪ'kʌ·n aʊ't UK: tʃɪkɪn aʊt
Report or add missing word to a dictionary...