COVID-19 Fight
bérháznoun
  1. tenement house
   USA: te'nʌ·mʌ·nt haʊ's UK: tenəmənt haʊz
  1. Scot land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. block of flats
   USA: blɔ'k ʌ·v flæ'ts UK: blɔk ɔv flæts
  1. apartment house
   USA: ʌ·pɔ'rtmʌ·nt haʊ's UK: əpɑtmənt haʊz
  1. apartment block
   USA: ʌ·pɔ'rtmʌ·nt blɔ'k UK: əpɑtmənt blɔk
  1. a block of flats
   USA: eɪ' blɔ'k ʌ·v flæ'ts UK: eɪ blɔk ɔv flæts
bérháztömbnoun
  1. mansions
   USA: mæ'ntʃʌ·nz UK: mænʃnz
lakótelepi bérháznoun
Report or add missing word to a dictionary...