COVID-19 Fight
73 matches in 8 dictionaries. Details
bírálv
  1. find fault with sy
   USA: faɪ'nd fɔː'lt wʌ·ð saɪ'
  1. criticize
   USA: krɪ'tʌ·saɪ"z UK: krɪtɪsaɪz
bírálatv
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. No, jelentek meg bírálatok a könyvedről? - kérdezte.
    1. Well, have there been reviews of your book? he asked.
  1. critique
   USA: krʌ·tiː'k UK: krɪtiːk
  1. criticism
   USA: krɪ'tʌ·sɪ"zʌ·m UK: krɪtɪsɪzəm
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
  1. censure
   USA: se'nʃəː· UK: senʃər
bírálatot gyakorolv
  1. pass upon
   USA: pæ's ʌ·pɔ'n UK: pɑs əpɔn
bírálgatás/gáncsnoun
  1. animadversion
   UK: ænɪmædvəːʃn
bírálgató megjegyzésnoun
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
bírálónoun
  1. reviewer
   USA: riː·vyuː'əː· UK: rɪvjuːər
  1. nagging
   USA: næ'gɪ·ŋ UK: nægɪŋ
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
  1. censorious
   UK: sensɔːrɪəs
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
bírálóanadv
  1. censoriously
   UK: sensɔːrɪəsliː
bírál vmitv
élesen bírálv
  1. informal crab
   USA: kræ'b UK: kræb
hevesen bírálv
  1. figurative flay
   USA: fleɪ' UK: fleɪ
éles bírálatnoun
  1. slam
   USA: slæ'm UK: slæm
kegyetlen bírálatnoun
  1. slam
   USA: slæ'm UK: slæm
szigorú bírálatnoun
  1. stricture
   USA: strɪ'ktʃəː· UK: strɪktʃər
leránt (bíráló)v
  1. cut up
   USA: kʌ't ʌ'p UK: kʌt ʌp
levág (bíráló)v
  1. cut up
   USA: kʌ't ʌ'p UK: kʌt ʌp
szigorúan bírál/ostorozv
  1. castigate
   USA: kæ'stʌ·geɪ"t UK: kæstɪgeɪt
élesen bírál vkitv
  1. get one's knife into sy
   USA: gɪ't wʌ'nz naɪ'f ɪ"ntʌ· saɪ'
túl szigorúan bírálóadj
  1. hypercritical
   USA: haɪ"pəː·krɪ'tɪ·kʌ·l UK: haɪpəkrɪtɪkl
bírálatnoun
  1. e Rezension
   retsɛn'zioːn
   1. pluralForm:
   2. Rezensionen
   1. genitiveForm:
   2. Rezension
  1. e Kritik
   kri'tiːk
   1. pluralForm:
   2. Kritiken
   1. genitiveForm:
   2. Kritik
 1. law
  1. r Gewahrsam
   gə'vaːɐzaːm
   1. genitiveForm:
   2. Gewahrsame
   3. Gewahrsames
   4. Gewahrsams
  1. e Beurteilung
   1. pluralForm:
   2. Beurteilungen
   1. genitiveForm:
   2. Beurteilung
bírálónoun
  1. r Zensor
   'tsɛnzoːɐ
   1. pluralForm:
   2. Zensoren
   1. genitiveForm:
   2. Zensors
  1. r Tadler
   'taːdlɐ
   1. pluralForm:
   2. Tadler
   1. genitiveForm:
   2. Tadlers
  1. kritisch
   'kriːtɪʃ
  1. r Kritiker
   'kriːtɪkɐ
   1. pluralForm:
   2. Kritiker
   1. genitiveForm:
   2. Kritikers
Report or add missing word to a dictionary...