COVID-19 Fight
6 matches in 4 dictionaries. Details
bízik vmibenv
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. be reliant on
   USA: biː· riː·laɪ'ʌ·nt ɔ'n UK: biː rɪlaɪənt ɔn
nem bízik vmibenv
  1. mistrust
   USA: mɪ"strʌ'st UK: mɪstrʌst
bízik vmibenv
bízik vmibenundef
nem bízik vmibenundef
bízik vmiben/vkibenundef
Report or add missing word to a dictionary...