COVID-19 Fight
52 matches in 7 dictionaries. Details
bőg2
  1. 6.3 5 rout
   UK: raʊt
  1. moo
   UK: muː
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. bray
   USA: breɪ' UK: breɪ
  1. blubber
   USA: blʌ'bəː· UK: blʌbər
  1. blub
   UK: blʌb
  1. bellow
   USA: be'loʊ· UK: beloʊ
bőgés1
  1. rutting
   UK: rʌtɪŋ
  1. roar
   USA: rɔː'r UK: rɔːr
  1. 1.2 bellow
   USA: be'loʊ· UK: beloʊ
bőgés (szarvasé)1
  1. rut
   USA: rʌ't UK: rʌt
bőgő3
  1. roaring
   USA: rɔː'rɪ·ŋ UK: rɔːrɪŋ
  1. bass
   USA: beɪ's UK: beɪs
bőgőmajom hangszerve1
 1. 59
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
bőgőmasina1
  1. crybaby
   USA: kraɪ'beɪ·biː· UK: kraɪbeɪbiː
bőg (szarvas)2
  1. rut
   USA: rʌ't UK: rʌt
bőg (tehén)2
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
bőgv
 1. hunting
  1. melden
   'mɛldən
 2. hunting
  1. mahnen
   'maːnən
  1. flennen
   'flɛnən
bőgésnoun
  1. pej s Geheul
   gə'hɔʏl
   1. genitiveForm:
   2. Geheules
   3. Geheuls
bőgőmasinanoun
bőgv
 1. szarvas, ökör
bőgv
  1. informal szamárról braire
bőgv
  1. kosról, tevéről blatérer
bőgv
  1. szarvasmarháról beugler
bőgv
 1. ökör
bőgv
  1. chialer
   informal
  1. beugler
   informal
bőgv
 1. szarvasról
bőgv
  1. szarvas raller
bőgésnoun
 1. bikáé, ököré, tehéné
Report or add missing word to a dictionary...