bűnösadj
  1. wrongdoer
   USA: rɔː'ŋduː'əː· UK: rɔŋduːər
  1. wicked
   USA: wɪ'kʌ·d UK: wɪkɪd
  1. Még a bűnös gondolataitokért is meg fog ő büntetni.
    1. He will punish you even for the wicked thoughts in your heads.
  2. A gonosz mostoha nem engedte, hogy Hamupipőke elmenjen a bálba.
    1. The wicked stepmother did not allow Cinderella to go to the ball.
  3. A rossz nyelvek szerint minden pénzét eljátszotta.
    1. Wicked tongues say he lost all his money gambling.
  1. vicious
   USA: vɪ'ʃʌ·s UK: vɪʃəs
  1. ungodly
   USA: ʌ·ngɔː'dliː· UK: ʌngɔdliː
  1. trespasser
   UK: trespəsər
  1. transgressor
   USA: træ·nzgre'səː· UK: trænzgresər
  1. sinuous
   USA: sɪ'nwʌ·s UK: sɪnjʊəs
  1. sinner
   USA: sɪ'nəː· UK: sɪnər
  1. sinned
   USA: sɪ'nd UK: sɪnd
  1. sinful
   USA: sɪ'nfʌ·l UK: sɪnfəl
  1. rep
   USA: re·priː·ze'tʌ·tɪ·v UK: rep
  1. peccant
   UK: pekənt
  1. offender
   USA: ʌ·fe'ndəː· UK: əfendər
  1. nefarious
   USA: nʌ·fe'riː·ʌ·s UK: nɪfeərɪəs
  1. miscreant
   USA: mɪ'skriː·ʌ·nt UK: mɪskrɪənt
 1. law
  1. malicious
   USA: mʌ·lɪ'ʃʌ·s UK: məlɪʃəs
  1. guilty
   USA: gɪ'ltiː· UK: gɪltiː
  1. felonious
   USA: fe·loʊ'niː·ʌ·s UK: fɪloʊnɪəs
  1. felon
   USA: fe'lʌ·n UK: felən
 2. law
  1. culprit
   USA: kʌ'lprʌ·t UK: kʌlprɪt
  1. culpable
   USA: kʌ'lpʌ·bʌ·l UK: kʌlpəbl
  1. criminal
   USA: krɪ'mʌ·nʌ·l UK: krɪmɪnl
  1. babylonian
   USA: bæ"bʌ·loʊ'niː·ʌ·n UK: bæbɪloʊnjən
bűnös egyetértésnoun
 1. law
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
bűnös módonadv
  1. culpably
   UK: kʌlpəbliː
bűnös vágyai vannakv
  1. covet
   USA: kʌ'vʌ·t UK: kʌvɪt
bűnös útonadv
  1. criminally
   USA: krɪ'mʌ·nʌ·liː· UK: krɪmɪnəliː
bűnösenadv
  1. criminally
   USA: krɪ'mʌ·nʌ·liː· UK: krɪmɪnəliː
bűnösnek mond ki vkitv
  1. adjudge sy guilty
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ saɪ' gɪ'ltiː·
bűnösnek talál vkitv
  1. find sy guilty
   USA: faɪ'nd saɪ' gɪ'ltiː·
  1. bring sy in guilty
   USA: brɪ'ŋ saɪ' ɪ'n gɪ'ltiː·
bűnösnek találtatikexp
bűnösnek tart vkitv
  1. hold sy culpable
   USA: hoʊ'ld saɪ' kʌ'lpʌ·bʌ·l
bűnösségnoun
  1. sinfulness
   UK: sɪnfəlnəs
  1. peccancy
   UK: pekənsiː
  1. guilt
   USA: gɪ'lt UK: gɪlt
  1. culpableness
   UK: kʌlpəblnəs
  1. culpability
   USA: kʌ"lpʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: kʌlpəbɪlɪtiː
bűnösségét megállapítjav
  1. find sy guilty
   USA: faɪ'nd saɪ' gɪ'ltiː·
háborús bűnösnoun
  1. war criminal
   USA: wɔː'r krɪ'mʌ·nʌ·l UK: wɔːr krɪmɪnl
visszaeső bűnösnoun
  1. repeater
   USA: rʌ·piː'təː· UK: rɪpiːtər
  1. recidivist
   USA: rʌ·sɪ'dɪ·vɪ"st UK: rɪsɪdɪvɪst
  1. backslider
   UK: bækslaɪdə
elítél, bűnösnek nyilvánítexp
gyáva, aki bűnös dolgokat hajt végrenoun/adj
  1. dastard
   UK: dæstəd
Report or add missing word to a dictionary...