bad mannoun USA: bæ'd mæ'n UK: bæd mæn
bad mannersexp USA: bæ'd mæ'nəː·z UK: bæd mænəz
it is bad manners toexp USA: ʌ·t ʌ·z bæ'd mæ'nəː·z tʌ· UK: ɪt ɪz bæd mænəz tuː
Report or add missing word to a dictionary...