COVID-19 Fight
393 matches in 20 dictionaries. Details
bagarianoun
  1. Russia
   USA: rʌ'ʃʌ· UK: rʌʃə
bagariabőrnek dolgoz kiv
  1. Russianize
   UK: rʌʃənaɪz
bagatelladj
  1. petty
   USA: pe'tiː· UK: petiː
  1. fillip
   USA: fɪ'lʌ·p UK: fɪlɪp
bagatellizálv
  1. understate
   USA: ʌ'ndəː·steɪ"t UK: ʌndəsteɪt
  1. belittle
   USA: bʌ·lɪ'tʌ·l UK: bɪlɪtl
bagázsnoun
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
bagóv
  1. quid
   USA: kwɪ'd UK: kwɪd
  1. plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
  1. peanuts
   USA: piː'nʌ"ts UK: piːnʌts
  1. fag
   USA: fæ'g UK: fæg
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
bagócsnoun
 1. zool
  1. gad-fly
   USA: gæ'dflaɪ" UK: gædflaɪ
bagóértexp
  1. for an old song
   USA: frəː· ʌ·n oʊ'ld sɔː'ŋ UK: fəː ən oʊld sɔŋ
  1. for a song
   USA: frəː· eɪ' sɔː'ŋ UK: fəː eɪ sɔŋ
bagólesőnoun
  1. slang mug
   USA: mʌ'g UK: mʌg
bagolynoun
  1. owl
   USA: aʊ'l UK: aʊl
bagolyhuhogásnoun
  1. whoop
   USA: hwuː'p UK: huːp
bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejűexp
  1. the pot calling the kettle black
   USA: ðiː· pɔ't kɔː'lɪ·ŋ ðiː· ke'tʌ·l blæ'k UK: ðiː pɔt kɔːlɪŋ ðiː ketl blæk
bagolyszerűadj
  1. owlish
   UK: aʊlɪʃ
bagószénnoun
 1. mining
  1. blossom
   USA: blɔ'sʌ·m UK: blɔsəm
bagót rágv
  1. quid
   USA: kwɪ'd UK: kwɪd
bagózikv
  1. quid
   USA: kwɪ'd UK: kwɪd
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
bagzikv
  1. buck
   USA: bʌ'k UK: bʌk
fiatal bagolynoun
  1. owlet
   UK: aʊlɪt
vetési bagolypillenoun
bágyadv
  1. languish
   USA: læ'ŋgwɪ·ʃ UK: læŋgwɪʃ
  1. flag
   USA: flæ'g UK: flæg
Report or add missing word to a dictionary...