COVID-19 Fight
499 matches in 20 dictionaries. Details
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
  1. inside
   USA: ɪ'nsaɪ"d UK: ɪnsaɪd
  1. inboard
   USA: ɪ'nbɔː"rd UK: ɪnbɔːd
  1. in
   USA: ɪ'n UK: ɪn
banálisadj
  1. trite
   USA: traɪ't UK: traɪt
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. commonplace
   USA: kɔ'mʌ·npleɪ"s UK: kɔmənpleɪs
  1. banal
   USA: bʌ·nɔ'l UK: bənɑl
banalitásnoun
  1. triviality
   USA: trɪ"viː·æ'lʌ·tiː· UK: trɪvɪælɪtiː
  1. triteness
   UK: traɪtnəs
  1. banality
   USA: bʌ·næ'lʌ·tiː· UK: bənælɪtiː
banánnoun
  1. banana
   USA: bʌ·næ'nʌ· UK: bənɑnə
banánköztársaságnoun
  1. banana republic
   USA: bʌ·næ'nʌ· riː·pʌ'blʌ·k UK: bənɑnə rɪpʌblɪk
-ban,-benprep
  1. in
   USA: ɪ'n UK: ɪn
bandanoun
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. nest
   USA: ne'st UK: nest
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
  1. gang
   USA: gæ'ŋ UK: gæŋ
  1. pej informal crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. pej crew
   USA: kruː' UK: kruː
  1. informal covey
   USA: kʌ'viː· UK: koʊviː
  1. clique
   USA: kliː'k UK: kliːk
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
bandavezérnoun
  1. ganger
   USA: gæ'ŋəː· UK: gæŋər
bandázsnoun
  1. dolly
   USA: dɔ'liː· UK: dɔliː
banditanoun
  1. toughie
   UK: tʌfiː
  1. informal US thug
   USA: θʌ'g UK: θʌg
  1. ruffian
   UK: rʌfɪən
  1. holdup man
   USA: hoʊ'ldʌ"p mæ'n UK: hoʊldʌp mæn
  1. goon
   USA: guː'n UK: guːn
  1. desperado
   USA: de"spəː·ɔ'doʊ· UK: despərɑdoʊ
  1. brigand
   UK: brɪgənd
  1. bandit
   USA: bæ'ndʌ·t UK: bændɪt
banditaságnoun
  1. banditry
   USA: bæ'ndʌ·triː· UK: bændɪtriː
bandukolnoun
  1. amble
   USA: æ'mbʌ·l UK: æmbl
bandzsaadj
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
bandzsítv
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
bandzsításnoun
  1. squinting
   USA: skwɪ'ntɪ·ŋ UK: skwɪntɪŋ
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
  1. leer
   UK: lɪər
bangladesnoun
  1. bangladesh
   USA: bæ'ŋlʌ·de"ʃ UK: bæŋglədeʃ
amerikai bangitanoun
  1. hair
   USA: he'r UK: heər
bánásmódnoun
  1. treatment
   USA: triː'tmʌ·nt UK: triːtmənt
  1. dealing
   USA: diː'lɪ·ŋ UK: diːlɪŋ
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
bánatnoun
  1. woe
   USA: woʊ' UK: woʊ
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
  1. literary old sorrow
   USA: sɔ'roʊ· UK: sɔroʊ
  1. Ez az én nagy bánatom, és életem megrontója.
    1. It is my great sorrow, and makes my life very unhappy.
  1. old sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. old rue
   USA: ruː' UK: ruː
  1. heartache
   USA: hɔ'rteɪ"k UK: hɑteɪk
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. old discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
Report or add missing word to a dictionary...