COVID-19 Fight
256
matches in the
barnoun USA: bɔ'r UK: bɑr
barnoun USA: bɔ'r UK: bɑr
barnoun USA: bɔ'r UK: bɑr
bar ironexp USA: bɔ'r aɪ'əː·n UK: bɑr aɪən
bar loungernoun UK: bɑr laʊnʤər
bar magnetnoun USA: bɔ'r mæ'gnʌ·t UK: bɑr mægnɪt
bar of medalexp USA: bɔ'r ʌ·v me'dʌ·l UK: bɑr ɔv medl
bar outv trans v USA: bɔ'r aʊ't UK: bɑr aʊt
bar stoolexp USA: bɔ'r stuː'l UK: bɑr stuːl
barashadj USA: bæ'rɪ·ʃ UK: bɑæʃ
barbnoun USA: bɔ'rb UK: bɑb
barbv trans v USA: bɔ'rb UK: bɑb
Barbaranoun proper name USA: bɔ'rbrʌ· UK: bɑbrə
barbariannoun USA: bɔ·rbe'riː·ʌ·n UK: bɑbeərɪən
barbariannoun/adj USA: bɔ·rbe'riː·ʌ·n UK: bɑbeərɪən
barbaricadj USA: bɔ·rbæ'rɪ·k UK: bɑbærɪk
barbarismnoun USA: bɔ'rbəː·ɪ"zʌ·m UK: bɑbərɪzəm
Report or add missing word to a dictionary...