COVID-19 Fight
barren of ideasexp USA: bæ'rʌ·n ʌ·v aɪ·diː'ʌ·z UK: bærən ɔv aɪdɪəz
union of barren issueexp USA: yuː'nyʌ·n ʌ·v bæ'rʌ·n ɪ'ʃuː· UK: juːnɪən ɔv bærən ɪʃuː
the attempt was barren of resultsexp USA: ðiː· ʌ·te'mpt wʌ·z bæ'rʌ·n ʌ·v riː·zʌ'lts UK: ðiː ətempt wɔz bærən ɔv rɪzʌlts
Report or add missing word to a dictionary...