COVID-19 Fight
78 matches in 2 dictionaries. Details
battlenoun USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
battlev intrans v USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
battle arraynoun USA: bæ'tʌ·l əː·eɪ' UK: bætl əreɪ
battle-axenoun
battleaxenoun
battle baptismexp USA: bæ'tʌ·l bæ'ptɪ"zʌ·m UK: bætl bæptɪzəm
battle bowlernoun USA: bæ'tʌ·l boʊ'ləː· UK: bætl boʊlər
battle bowlerexp USA: bæ'tʌ·l boʊ'ləː· UK: bætl boʊlər
battle casualtiesexp USA: bæ'tʌ·l kæ'ʒʌ·ltiː·z UK: bætl kæʒʊəltɪz
battle cruisernoun USA: bæ'tʌ·l kruː'zəː· UK: bætl kruːzər
battle-ctuisieradj
battledorenoun UK: bætldɔːr
battle drillexp USA: bæ'tʌ·l drɪ'l UK: bætl drɪl
battle-fieldnoun USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
battlefieldnoun USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
battle formationexp USA: bæ'tʌ·l fɔː·rmeɪ'ʃʌ·n UK: bætl fɔːmeɪʃn
battlegroundnoun USA: bæ'tʌ·lgraʊ"nd UK: bætlgraʊnd
battle horn statenoun USA: bæ'tʌ·l hɔː'rn steɪ't UK: bætl hɔːn steɪt
battlementnoun USA: bæ'tʌ·lme·nt UK: bætlmənt
Report or add missing word to a dictionary...