COVID-19 Fight
be overv intrans v USA: biː· oʊ'vəː· UK: biː oʊvər
be overdueexp USA: biː· oʊ'vəː·duː' UK: biː oʊvədjuː
be overrun with sgv
it can't be overemphasizedexp UK: ɪt kænt biː oʊvəremfəsaɪzd
apt to be overlookedexp USA: æ'pt tʌ· biː· oʊ'vəː·lʊ"kt UK: æpt tuː biː oʊvəlʊkt
become enthusiastic overexp USA: bɪ·kʌ'm e·nθuː"ziː·æ'stɪ·k oʊ'vəː· UK: bɪkʌm ɪnθjuːzɪæstɪk oʊvər
bend overv trans v USA: be'nd oʊ'vəː· UK: bend oʊvər
bend over backwardsv USA: be'nd oʊ'vəː· bæ'kwəː·dz UK: bend oʊvər bækwədz
over / be -exp USA: oʊ'vəː· biː· UK: oʊvər biː
be busy overexp USA: biː· bɪ'ziː· oʊ'vəː· UK: biː bɪziː oʊvər
be iced overv USA: biː· aɪ'st oʊ'vəː· UK: biː aɪst oʊvər
be head over heels in lovev USA: biː· he'd oʊ'vəː· hiː'lz ɪ'n lʌ'v UK: biː hed oʊvər hiːlz ɪn lʌv
be busy over sgv
be ratty over syv USA: biː· ræ'tiː· oʊ'vəː· saɪ'
be married over the broomstickexp USA: biː· me'riː·d oʊ'vəː· ðiː· bruː'mstɪ"k UK: biː mærɪd oʊvər ðiː bruːmstɪk
be all over the shopv USA: biː· ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· ʃɔ'p UK: biː ɔːl oʊvər ðiː ʃɔp
be victorious over syv USA: biː· vɪ·ktɔː'riː·ʌ·s oʊ'vəː· saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...