COVID-19 Fight
be up a gum-treeexp UK: biː ʌp eɪ gʌmtriː
be up a treeexp USA: biː· ʌ'p eɪ' triː' UK: biː ʌp eɪ triː
be up and aboutexp USA: biː· ʌ'p ʌ·nd ʌ·baʊ't UK: biː ʌp ənd əbaʊt
be up and doingexp USA: biː· ʌ'p ʌ·nd duː'ɪ·ŋ UK: biː ʌp ənd duːɪŋ
be up forv USA: biː· ʌ'p frəː· UK: biː ʌp fəː
be up in armsexp USA: biː· ʌ'p ɪ'n ɔ'rmz UK: biː ʌp ɪn ɑmz
be up the polev USA: biː· ʌ'p ðiː· poʊ'l UK: biː ʌp ðiː poʊl
be up to anythingexp USA: biː· ʌ'p tʌ· e'niː·θɪ"ŋ UK: biː ʌp tuː enɪθɪŋ
be up to mischiefexp USA: biː· ʌ'p tʌ· mɪ'stʃʌ·f UK: biː ʌp tuː mɪstʃɪf
be up to snuffexp USA: biː· ʌ'p tʌ· snʌ'f UK: biː ʌp tuː snʌf
be up to some hanky-pankyv
be up to the elbowsexp USA: biː· ʌ'p tʌ· ðiː· e'lboʊ"z UK: biː ʌp tuː ðiː elboʊz
be up to the eyes in sgv
be up to the markv USA: biː· ʌ'p tʌ· ðiː· mɔ'rk UK: biː ʌp tuː ðiː mɑk
be upon the tiptoe of expectationv USA: biː· ʌ·pɔ'n ðiː· tɪ'ptoʊ" ʌ·v e"kspe·kteɪ'ʃʌ·n UK: biː əpɔn ðiː tɪptoʊ ɔv ekspekteɪʃn
be taken up byexp USA: biː· teɪ'kʌ·n ʌ'p baɪ' UK: biː teɪkən ʌp baɪ
Report or add missing word to a dictionary...