COVID-19 Fight
be van gyulladva13
  1. have the wind up
   USA: hæ'v ðiː· wɪ'nd ʌ'p UK: hæv ðiː wɪnd ʌp
  1. have the jitters
   USA: hæ'v ðiː· ʤɪ'təː·z UK: hæv ðiː ʤɪtəz
  1. have cold feet
   USA: hæ'v koʊ'ld fiː't UK: hæv koʊld fiːt
  1. 1.2 funk
   USA: fʌ'ŋk UK: fʌŋk
Report or add missing word to a dictionary...