COVID-19 Fight
be given offv USA: biː· gɪ'vʌ·n ɔː'f UK: biː gɪvn ɔf
be badly offexp USA: biː· bæ'dliː· ɔː'f UK: biː bædliː ɔf
be better offexp USA: biː· be'təː· ɔː'f UK: biː betər ɔf
be browned offexp USA: biː· braʊ'nd ɔː'f UK: biː braʊnd ɔf
best defence is offenceexp UK: best dɪfens ɪz əfens
betting officenoun USA: be'tɪ·ŋ ɔː'fʌ·s UK: betɪŋ ɔfɪs
be carried off one's legsv USA: biː· kæ'riː·d ɔː'f wʌ'nz le'gz UK: biː kærɪd ɔf wʌnz legz
be poorly offexp USA: biː· pʊ'rliː· ɔː'f UK: biː pʊəliː ɔf
off the beamexp USA: ɔː'f ðiː· biː'm UK: ɔf ðiː biːm
be in the offingexp USA: biː· ɪ'n ðiː· ɔː'fɪ·ŋ UK: biː ɪn ðiː ɔfɪŋ
serve as offset to sy's beautyv
off the beaten trackexp USA: ɔː'f ðiː· biː'tʌ·n træ'k UK: ɔf ðiː biːtn træk
be well offexp USA: biː· we'l ɔː'f UK: biː wel ɔf
i will not be put off any longerexp USA: aɪ' wʌ·l nɔ't biː· pʊ't ɔː'f e'niː· lɔː'ŋgəː· UK: aɪ wɪl nɔt biː pʊt ɔf eniː lɔŋgər
Report or add missing word to a dictionary...