COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
beadja a derekátexp
  1. say uncle
   USA: seɪ' ʌ'ŋkʌ·l UK: seɪ ʌŋkl
  1. knuckle under
   USA: nʌ'kʌ·l ʌ'ndəː· UK: nʌkl ʌndər
  1. knuckle down
   USA: nʌ'kʌ·l daʊ'n UK: nʌkl daʊn
  1. knock under
   USA: nɔ'k ʌ'ndəː· UK: nɔk ʌndər
  1. defer
   USA: dʌ·fəː' UK: dɪfəːr
  1. slang US come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
  1. cave in
   USA: keɪ'v ɪ'n UK: keɪviː ɪn
beadja a derekátexp
beadja a derekátv
  1. figurative umkippen
beadja a derekátv
beadja a derekátv
 1. versenyben sports
beadja a derekátundef
beadja a derekát vkinekundef
Report or add missing word to a dictionary...