COVID-19 Fight
beadja a kulcsotv
  1. informal shuffle off
   USA: ʃʌ'fʌ·l ɔː'f UK: ʃʌfl ɔf
  1. slang peg out
   USA: pe'g aʊ't UK: peg aʊt
  1. hand in one's check
   USA: hæ'nd ɪ'n wʌ'nz tʃe'k UK: hænd ɪn wʌnz tʃek
  1. cash in one's checks
   USA: kæ'ʃ ɪ'n wʌ'nz tʃe'ks UK: kæʃ ɪn wʌnz tʃeks
beadja a kulcsot/elpatkol/meghalv
  1. hand in one's check
   USA: hæ'nd ɪ'n wʌ'nz tʃe'k UK: hænd ɪn wʌnz tʃek
Report or add missing word to a dictionary...