befordulv
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. roll over
   USA: roʊ'l oʊ'vəː· UK: roʊl oʊvər
  1. get round
   USA: gɪ't raʊ'nd UK: get raʊnd
befordul a sarkonexp
  1. come round the corner
   USA: kʌ'm raʊ'nd ðiː· kɔː'rnəː· UK: kʌm raʊnd ðiː kɔːnər
befordulásnoun
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
hirtelen befordulv
  1. whip round
   USA: hwɪ'p raʊ'nd UK: wɪp raʊnd
magához tér; befordul (utcasarkon)v
  1. get round
   USA: gɪ't raʊ'nd UK: get raʊnd
Report or add missing word to a dictionary...