COVID-19 Fight
114 matches in 8 dictionaries. Details
bejár2
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. tour
   USA: tʊ'r UK: tʊər
  1. tour
   USA: tʊ'r UK: tʊər
  1. scour
   USA: skaʊ'r UK: skaʊər
  1. rove
   UK: roʊv
  1. roam
   USA: roʊ'm UK: roʊm
  1. perambulate
   UK: pəræmbjʊleɪt
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
bejárás1
  1. ingress
   UK: ɪngres
  1. entrance
   USA: e'ntrʌ·ns UK: ɪntrɑns
  1. admittance
   USA: ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: ədmɪtns
bejárat2
  1. way in
   USA: weɪ' ɪ'n UK: weɪ ɪn
 1. 72
  1. portal
   USA: pɔː'rtʌ·l UK: pɔːtl
 2. 629.5
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. mouth
   USA: maʊ'θ UK: maʊθ
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
  1. gate
   USA: geɪ't UK: geɪt
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
  1. entrance
   USA: e'ntrʌ·ns UK: ɪntrɑns
  1. door
   USA: dɔː'r UK: dɔːr
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
  1. Az épület főbejárata oldalt található.
    1. The main access to the building is at the side.
bejáratás1
  1. running in
   USA: rʌ'nɪ·ŋ ɪ'n UK: rʌnɪŋ ɪn
bejárati ajtó1
  1. front door
   USA: frʌ'nt dɔː'r UK: frʌnt dɔːr
bejárati boltrész1
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
bejárati bolttető1
 1. 72
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
bejárati forgóajtó1
  1. tourniquet
   USA: təː·nɪ·kʌ·t UK: tʊənɪkeɪ
bejárati forgómű1
  1. tourniquet
   USA: təː·nɪ·kʌ·t UK: tʊənɪkeɪ
bejárati lépcső1
  1. doorstep
   USA: dɔː'rste"p UK: dɔːstep
bejárati nyílás1
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
bejáratul szolgál vhova2
  1. give access to
   USA: gɪ'v æ'kse"s tʌ· UK: gɪv ækses tuː
bejáró1
  1. extern
   UK: ekstəːn
bejáró /diák/1
  1. day-boy
   UK: deɪbɔɪ
bejáró <diáklány>1
  1. day-girl
   UK: deɪgəːl
bejárónő1
  1. 6 help
   USA: he'lp UK: help
  1. charwoman
   UK: tʃɑwʊmən
  1. 1.2 char
   USA: tʃɔ'r UK: tʃɑr
bejár (tengert)2
  1. navigate
   USA: næ'vʌ·geɪ"t UK: nævɪgeɪt
szabad bejárás1
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
szabad bejárása van vkihez13
  1. have access to sy
   USA: hæ'v æ'kse"s tʌ· saɪ'
szabad bejárást enged a házába2
  1. make sy free of one's house
   USA: meɪ'k saɪ' friː' ʌ·v wʌ'nz haʊ's
Report or add missing word to a dictionary...