COVID-19 Fight
4 matches in 3 dictionaries. Details
bejelenti magátv
  1. US register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. check in
   USA: tʃe'k ɪ'n UK: tʃek ɪn
előzetesen bejelenti magátv
  1. make an appointment with sy
   USA: meɪ'k ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
  1. fix an appointment with sy
   USA: fɪ'ks ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
bejelenti magátv
  1. hatóságnál anmelden
bejelenti magátv
Report or add missing word to a dictionary...