COVID-19 Fight
bele van esve vkibev
  1. have a crush on sy
   USA: hæ'v eɪ' krʌ'ʃ ɔ'n saɪ'
  1. be soft on sy
   USA: biː· sɔ'ft ɔ'n saɪ'
  1. be nuts about
   USA: biː· nʌ'ts ʌ·baʊ't UK: biː nʌts əbaʊt
  1. be gone on sy
   USA: biː· gɔː'n ɔ'n saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...