12 matches in 8 dictionaries. Details
beleegyezikv
  1. opt in, opted in, opted in
   USA: ɔ'pt ɪ'n ɔ'ptʌ·d ɪ'n ɔ'ptʌ·d ɪ'n UK: ɔpt ɪn ɔptɪd ɪn ɔptɪd ɪn
  1. ok
   USA: oʊ'keɪ'
  1. give one's ok
   USA: gɪ'v wʌ'nz oʊ'keɪ'
  1. consent
   USA: kʌ·nse'nt UK: kənsent
  1. old condescend
   USA: kɔ"ndʌ·se'nd UK: kɔndɪsend
  1. old condescend
   USA: kɔ"ndʌ·se'nd UK: kɔndɪsend
  1. concede
   USA: kʌ·nsiː'd UK: kənsiːd
  1. slang US come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
  1. acquiesce
   USA: æ"kwiː·e's UK: ækwɪes
  1. accept
   USA: ʌ·kse'pt UK: əksept
  1. accede
   USA: æ·ksiː'd UK: əksiːd
beleegyezik vmibev
beleegyezikv
  1. genehmigen
   gə'neːmɪgən
  1. einwilligen
   'aɪnvɪlɪgən
  1. billigen
   'bɪlɪgən
beleegyezikv
beleegyezik vmibev
beleegyezikv
 1. vmibe
  1. zgadzać się
   1. firstPersonSingular:
   2. zgadzam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zgadza się
   1. seeAlso:
  2. zgodzić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zgodzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zgodzi się
   1. seeAlso:
beleegyezikundef
beleegyezikv
beleegyezik a válásbaundef
beleegyezikv
Report or add missing word to a dictionary...