COVID-19 Fight
41 matches in 2 dictionaries. Details
believe2 2.1 USA: bʌ·liː'v UK: bɪliːv
  1. He who believes easily is easily deceived.
    1. Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik.
believe2 2.2 USA: bʌ·liː'v UK: bɪliːv
  1. He who believes easily is easily deceived.
    1. Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik.
    1. Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik.
believed to be13 USA: bʌ·liː'vd tʌ· biː· UK: bɪliːvd tuː biː
believe in2 USA: bʌ·liː'v ɪ'n UK: bɪliːv ɪn
believe it or not13 USA: bʌ·liː'v ʌ·t əː· nɔ't UK: bɪliːv ɪt ɔːr nɔt
believer1 USA: bʌ·liː'vəː· UK: bɪliːvər
i believe13 USA: aɪ' bʌ·liː'v UK: aɪ bɪliːv
i believe that13 USA: aɪ' bʌ·liː'v ðʌ·t UK: aɪ bɪliːv ðət
i don't believe13
he is believed to be13 USA: hiː' ʌ·z bʌ·liː'vd tʌ· biː· UK: hiː ɪz bɪliːvd tuː biː
i don't believe either of you13
i don't believe it13
you'll hardly believe it13
no, i believe not13 USA: noʊ' aɪ' bʌ·liː'v nɔ't UK: noʊ aɪ bɪliːv nɔt
yes, i believe so13 USA: ye's aɪ' bʌ·liː'v soʊ' UK: jes aɪ bɪliːv soʊ
i do not believe13 USA: aɪ' duː' nɔ't bʌ·liː'v UK: aɪ duː nɔt bɪliːv
it is generally believed that13 USA: ʌ·t ʌ·z ʤe'nrʌ·liː· bʌ·liː'vd ðʌ·t UK: ɪt ɪz ʤenrəliː bɪliːvd ðət
Al Jolson is believed to be the best vaudevillian of all time.13 USA: æ'l ʤoʊ'lsʌ·n ʌ·z bʌ·liː'vd tʌ· biː· ðiː· be'st vɔ·dvɪ'lyʌ·n ʌ·v ɔː'l taɪ'm
give sy to believe that2 USA: gɪ'v saɪ' tʌ· bʌ·liː'v ðʌ·t
I am disposed to believe that13 USA: aɪ' eɪ'e'm dɪ"spoʊ'zd tʌ· bʌ·liː'v ðʌ·t UK: aɪ æm dɪspoʊzd tuː bɪliːv ðət
Report or add missing word to a dictionary...