COVID-19 Fight
benne van a dologbanexp
  1. be in the push
   USA: biː· ɪ'n ðiː· pʊ'ʃ UK: biː ɪn ðiː pʊʃ
benne van a dologbanv
  1. be with it
   USA: biː· wʌ·ð ʌ·t UK: biː wɪð ɪt
benne van a keze a dologbanexp
  1. have a hand in
   USA: hæ'v eɪ' hæ'nd ɪ'n UK: hæv eɪ hænd ɪn
Report or add missing word to a dictionary...