bitenoun USA: baɪ't UK: baɪt
bitev trans v USA: baɪ't UK: baɪt
bitev intrans v USA: baɪ't UK: baɪt
bite 1.noun
bite atv USA: baɪ't æ't UK: baɪt ət
bite atv USA: baɪ't æ't UK: baɪt ət
bite , bit , bitten 2.v
bite intov USA: baɪ't ɪ"ntʌ· UK: baɪt ɪntuː
bite offv trans v USA: baɪ't ɔː'f UK: baɪt ɔf
bite one's lipsv USA: baɪ't wʌ'nz lɪ'ps UK: baɪt wʌnz lɪps
bite one's nailsexp USA: baɪ't wʌ'nz neɪ'lz UK: baɪt wʌnz neɪlz
bite the dustexp USA: baɪ't ðiː· dʌ'st UK: baɪt ðiː dʌst
bite throughv trans v USA: baɪ't θruː' UK: baɪt θruː
biternoun USA: baɪ'təː· UK: baɪtə
a biteexp USA: eɪ' baɪ't UK: eɪ baɪt
nail / bite one's -sexp USA: neɪ'l baɪ't wʌ'nz e's
the biter bitexp USA: ðiː· baɪ'təː· bɪ't UK: ðiː baɪtə bɪt
at one biteexp USA: æ't hwʌ'n baɪ't UK: ət wʌn baɪt
make two bites at a cherryexp USA: meɪ'k tuː' baɪ'ts æ't eɪ' tʃe'riː· UK: meɪk tuː baɪts ət eɪ tʃeriː
the wheels don't biteexp
Report or add missing word to a dictionary...