biztosítási matematikaiadj
  1. actuarial
   USA: æ"ktʃʌ·we'riː·ʌ·l UK: æktʃʊeərɪəl
biztosítási matematikusnoun
  1. actuary
   USA: æ'ktʃʌ·we"riː· UK: æktʃʊəriː
biztosítási statisztikaiadj
  1. actuarial
   USA: æ"ktʃʌ·we'riː·ʌ·l UK: æktʃʊeərɪəl
biztosítási statisztikusnoun
  1. actuary
   USA: æ'ktʃʌ·we"riː· UK: æktʃʊəriː
biztosítási végrehajtási eljárásnoun
 1. law
  1. Scot diligence
   USA: dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: dɪlɪʤəns
biztosítási ügynöknoun
  1. insurance broker
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns broʊ'kəː· UK: ɪnʃʊərəns broʊkər
  1. insurance agent
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns eɪ'ʤʌ·nt UK: ɪnʃʊərəns eɪʤənt
biztosítás-matematikaadj
  1. actuarial
   USA: æ"ktʃʌ·we'riː·ʌ·l UK: æktʃʊeərɪəl
biztosítással nem rendelkezőadj
  1. uninsured
   USA: ʌ"nɪ"nʃʊ'rd UK: ʌnɪnʃʊəd
biztosítást kötexp
  1. take out a policy
   USA: teɪ'k aʊ't eɪ' pɔ'lʌ·siː· UK: teɪk aʊt eɪ pɔləsiː
  1. effect an insurance
   USA: iː'fe·kt ʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪfekt ən ɪnʃʊərəns
biztosítást köt vmireexp
biztosítást kötniexp
  1. take out insurance
   USA: teɪ'k aʊ't ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: teɪk aʊt ɪnʃʊərəns
biztosítéknoun
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. old surety
   USA: ʃʊ'rʌ·tiː· UK: ʃʊərətiː
 1. law econ
  1. security
   USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· UK: sɪkjʊərɪtiː
  1. safeguard
   USA: seɪ'fgɔ"rd UK: seɪfgɑd
  1. retention money
   USA: riː·te'nʃʌ·n mʌ'niː· UK: rɪtenʃn mʌniː
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. pawn
   USA: pɔː'n UK: pɔːn
  1. indemnity
   USA: ɪ"nde'mnʌ·tiː· UK: ɪndemnɪtiː
  1. fuze
   UK: fjuːz
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
  1. figurative earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
 2. fin econ
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
 3. econ law
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
 4. law
  1. Scot caution
   USA: kɔ'ʃʌ·n UK: kɔːʃn
 5. law
  1. bond
   USA: bɔ'nd UK: bɔnd
 6. law
  1. bail
   USA: beɪ'l UK: beɪl
  1. UK assurance
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: əʃʊərəns
biztosíték (pénzügy)adj
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
biztosíték (valami, amit egy kölcsön visszafizetésének biztosítékául zálogba adnak)adj
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
biztosítékot kivágv
  1. blow a fuse
   USA: bloʊ' eɪ' fyuː'z UK: bloʊ eɪ fjuːz
biztosítékszekrénynoun
biztosítékul adv
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
biztosítékul szolgálv
 1. fin econ
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
biztosítónoun
  1. insurer
   USA: ɪ"nʃʊ'rəː· UK: ɪnʃʊərə
Report or add missing word to a dictionary...