COVID-19 Fight
tower blocknoun USA: taʊ'əː· blɔ'k UK: taʊər blɔk
turf blockexp USA: təː'f blɔ'k UK: təːf blɔk
zinc blocknoun USA: zɪ'ŋk blɔ'k UK: zɪŋk blɔk
zinc blockexp USA: zɪ'ŋk blɔ'k UK: zɪŋk blɔk
bad block fileexp USA: bæ'd blɔ'k faɪ'l UK: bæd blɔk faɪl
bad block locatorexp USA: bæ'd blɔ'k loʊ'keɪ"təː· UK: bæd blɔk loʊkeɪtə
soil block machineexp USA: sɔɪ'l blɔ'k mɪ·ʃiː'n UK: sɔɪl blɔk məʃiːn
soil block mixtureexp USA: sɔɪ'l blɔ'k mɪ'kstʃəː· UK: sɔɪl blɔk mɪkstʃər
a block of flatsnoun USA: eɪ' blɔ'k ʌ·v flæ'ts UK: eɪ blɔk ɔv flæts
a block of stonenoun USA: eɪ' blɔ'k ʌ·v stoʊ'n UK: eɪ blɔk ɔv stoʊn
random block readexp USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k riː'd UK: rændəm blɔk riːd
random block writeexp USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k raɪ't UK: rændəm blɔk raɪt
building blocksexp USA: bɪ'ldɪ·ŋ blɔ'ks UK: bɪldɪŋ blɔks
country info blockexp USA: kʌ'ntriː· ɪ'nfoʊ· blɔ'k UK: kʌntriː ɪnfoʊ blɔk
device controll blockexp UK: dɪvaɪs kɔntroʊl blɔk
file control blockexp USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: faɪl kəntroʊl blɔk
file description blockexp USA: faɪ'l dʌ·skrɪ'pʃʌ·n blɔ'k UK: faɪl dɪskrɪpʃn blɔk
in one blockadv USA: ɪ'n hwʌ'n blɔ'k UK: ɪn wʌn blɔk
partition control blockexp USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: pɑtɪʃn kəntroʊl blɔk
read virtual blockexp USA: riː'd vəː'tʃuː·ʌ·l blɔ'k UK: riːd vəːtʃʊəl blɔk
Report or add missing word to a dictionary...