COVID-19 Fight
block.noun USA: blɔ'k UK: blɔk
block boundaryexp USA: blɔ'k baʊ'ndriː· UK: blɔk baʊndriː
block calendarnoun USA: blɔ'k kæ'lʌ·ndəː· UK: blɔk kælɪndər
block calendarexp USA: blɔ'k kæ'lʌ·ndəː· UK: blɔk kælɪndər
block diagramnoun USA: blɔ'k daɪ'ʌ·græ"m UK: blɔk daɪəgræm
block inv trans v USA: blɔ'k ɪ'n UK: blɔk ɪn
block lengthexp USA: blɔ'k le'ŋθ UK: blɔk leŋθ
block letternoun USA: blɔ'k le'təː· UK: blɔk letər
block lettersnoun USA: blɔ'k le'təː·z UK: blɔk letəz
block letters pleaseexp USA: blɔ'k le'təː·z pliː'z UK: blɔk letəz pliːz
block of flatsexp USA: blɔ'k ʌ·v flæ'ts UK: blɔk ɔv flæts
block of sharesexp USA: blɔ'k ʌ·v ʃe'rz UK: blɔk ɔv ʃeəz
block outv trans v USA: blɔ'k aʊ't UK: blɔk aʊt
blockadenoun USA: blɔ"keɪ'd UK: blɔkeɪd
blockadev trans v USA: blɔ"keɪ'd UK: blɔkeɪd
blockagenoun USA: blɔ'kɪ·ʤ UK: blɔkɪʤ
block-and-recordnoun
blockbusternoun USA: blɔ'kbʌ"stəː· UK: blɔkbʌstər
Report or add missing word to a dictionary...