COVID-19 Fight
21 matches in 9 dictionaries. Details
bolyongv
  1. roam
   USA: roʊ'm UK: roʊm
  1. figurative meander
   USA: miː·æ'ndəː· UK: mɪændər
  1. knock about
   USA: nɔ'k ʌ·baʊ't UK: nɔk əbaʊt
  1. old err
   USA: əː' UK: əːr
bolyongóadj
  1. rambling
   USA: ræ'mbʌ·lɪ·ŋ UK: ræmblɪŋ
széltében-hosszában v. kénye-kedve szerint bolyong/kóborolv
  1. expatiate
   UK: ɪkspeɪʃɪeɪt
bolyongv
  1. umgehen
   ʊm'geːən
  1. irren
   'ɪrən
  1. biestern
   'biːstɐn
bolyongóadj
  1. unstet
   'ʊnʃteːt
ide-oda bolyongv
bolyongv
  1. błądzić krążyć
   1. firstPersonSingular:
   2. krążę
   1. thirdPersonSingular:
bolyongásundef
bolyongóundef
bolyongónoun
  1. girovago
   m tsz: -ghi giróvago
bolyongani kezdundef
bolyongóundef
bolyongv
Report or add missing word to a dictionary...