46 matches in 2 dictionaries. Details
bumpnoun USA: bʌ'mp UK: bʌmp
bumpv intrans v USA: bʌ'mp UK: bʌmp
bumpernoun USA: bʌ'mpəː· UK: bʌmpər
bumper cropsexp USA: bʌ'mpəː· krɔ'ps UK: bʌmpər krɔps
bump for localityexp USA: bʌ'mp frəː· loʊ·kæ'lʌ·tiː· UK: bʌmp fəː loʊkælɪtiː
bump intov USA: bʌ'mp ɪ"ntʌ· UK: bʌmp ɪntuː
bump into syv USA: bʌ'mp ɪ"ntʌ· saɪ'
bump offv trans v USA: bʌ'mp ɔː'f UK: bʌmp ɔf
bump off syv USA: bʌ'mp ɔː'f saɪ'
bump one's headexp USA: bʌ'mp wʌ'nz he'd UK: bʌmp wʌnz hed
bumpyadj USA: bʌ'mpiː· UK: bʌmpiː
bumpy roadexp USA: bʌ'mpiː· roʊ'd UK: bʌmpiː roʊd
speed bumpnoun USA: spiː'd bʌ'mp UK: spiːd bʌmp
goose bump, goosefleshnoun
Report or add missing word to a dictionary...