COVID-19 Fight
69 matches in 15 dictionaries. Details
bunkernoun
  1. hopper
   USA: hɔ'pəː· UK: hɔpər
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
bunkónoun
  1. maul
   USA: mɔː'l UK: mɔːl
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. bounder
   USA: baʊ'ndəː· UK: baʊndər
bunkónoun
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
bunkósadj
  1. clubbed
   USA: klʌ'bd UK: klʌbd
bunkósbotnoun
  1. shillelagh
   UK: ʃɪleɪlə
  1. muckle
   USA: mʌ'kʌ·l UK: mʌkl
  1. knobkerry
   UK: nɔbkeriː
  1. knobkerrie
   UK: nɔbkeriː
  1. cudgel
   USA: kʌ'ʤʌ·l UK: kʌʤəl
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
  1. bludgeon
   USA: blʌ'ʤʌ·n UK: blʌʤən
bunkó, suttyó, parasztadj
  1. hick
   USA: hɪ'k UK: hɪk
bunkó vastag végenoun
gépfegyveres bunkernoun
  1. pillbox
   UK: pɪlbɔks
bunkónoun
  1. offensive sértés r Hammel
   'haməl
   1. pluralForm:
   2. Hammel
   1. genitiveForm:
   2. Hammels
bunkónoun
  1. r Kolben
   'kɔlbən
  1. e Keule
   'kɔʏlə
   1. pluralForm:
   2. Keulen
   1. genitiveForm:
   2. Keule
bunkósadj
  1. kolbig
   'kɔlbɪç
bunkernoun
bunkónoun
  1. figurative m ours
bunkónoun
 1. kőfaragás
bunkerundef
  1. casamatta
   tsz: casematte
bunkernoun
  1. bunker
   m inv
bunkónoun
  1. S-Italian tamarro
   m
  1. Tuscan ramingo
   0
  1. Tuscan ramengo
   0
 1. emberről
  1. literary quadrupedo
   m
 2. emberről
  1. literary quadrupede
   m quadrúpede
  1. N-Italien biolco
   m
bunkóadj
bunkó alakundef
  1. zoccolo
   zóccolo
Report or add missing word to a dictionary...