149
matches in the
butadv USA: bʌ't UK: bət
butprep USA: bʌ't UK: bət
butconj USA: bʌ't UK: bət
but / anything but ...exp USA: bʌ't e'niː·θɪ"ŋ bʌ't UK: bət enɪθɪŋ bət
but for himexp USA: bʌ't frəː· ɪ"m UK: bət fəː hɪm
but for thatexp USA: bʌ't frəː· ðʌ·t UK: bət fəː ðət
but for the rainexp USA: bʌ't frəː· ðiː· reɪ'n UK: bət fəː ðiː reɪn
but it was not to beexp USA: bʌ't ʌ·t wʌ·z nɔ't tʌ· biː· UK: bət ɪt wɔz nɔt tuː biː
but me no butsexp USA: bʌ't miː' noʊ' bʌ'ts
but me no buts!exp USA: bʌ't miː' noʊ' bʌ'ts
but thatexp USA: bʌ't ðʌ·t UK: bət ðət
but thenexp USA: bʌ't ðe'n UK: bət ðen
but thenadv USA: bʌ't ðe'n UK: bət ðen
but then again it costs moreexp USA: bʌ't ðe'n ʌ·geɪ'n ʌ·t kɔ's mɔː'r UK: bət ðen əgen ɪt kɔsts mɔːr
but yesterdayexp USA: bʌ't ye'stəː·diː· UK: bət jestədɪ
butadienenoun
butanenoun USA: byuː'teɪ·n UK: bjuːteɪn
butane lighterexp USA: byuː'teɪ·n laɪ'təː· UK: bjuːteɪn laɪtər
butchnoun USA: bʊ'tʃ UK: bʊtʃ
butchv intrans v USA: bʊ'tʃ UK: bʊtʃ
Report or add missing word to a dictionary...