COVID-19 Fight
39 matches in 7 dictionaries. Details
buzgóadj
  1. zealous
   USA: ze'lʌ·s UK: zeləs
  1. strenuous
   USA: stre'nyuː·ʌ·s UK: strenjʊəs
  1. sedulous
   UK: sedjʊləs
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. Nagyon buzgó diák.
    1. She is a very keen student.
  1. industrious
   USA: ɪ"ndʌ'striː·ʌ·s UK: ɪndʌstrɪəs
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. fervid
   USA: fəː'vʌ·d UK: fəːvɪd
  1. fervent
   USA: fəː'vʌ·nt UK: fəːvənt
  1. effervescent
   USA: e"fəː·ve'sʌ·nt UK: efəvesnt
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. eager
   USA: iː'gəː· UK: iːgər
  1. ardent
   USA: ɔ'rdʌ·nt UK: ɑdnt
buzgó, lelkes (vmiért lelkesedik)exp
buzgólkodikv
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
buzgómócsingnoun
  1. weasel
   USA: wiː'zʌ·l UK: wiːzl
buzgónadv
  1. keenly
   USA: kiː'nliː· UK: kiːnliː
  1. fervidly
   UK: fəːvɪdliː
  1. eagerly
   USA: iː'gəː·liː· UK: iːgəliː
  1. ardently
   USA: ɔ'rdʌ·ntliː· UK: ɑdntliː
buzgón kiszolgál vkitv
  1. serve sy hand and foot
   USA: səː'v saɪ' hæ'nd ʌ·nd fʊ't
buzgón szolgál vkitv
  1. serve sy hand and foot
   USA: səː'v saɪ' hæ'nd ʌ·nd fʊ't
buzgóságnoun
  1. fervency
   UK: fəːvənsiː
lelkes, buzgó,adj
  1. eager
   USA: iː'gəː· UK: iːgər
képmutató vallásos buzgóságnoun
 1. relig
  1. figurative pej psalm-singing
buzgóadj
buzgólkodikv
  1. regional eifern
   'aɪfɐn
buzgóságnoun
  1. r Eifer
   'aɪfɐ
   1. genitiveForm:
   2. Eifers
  1. figurative r Brand
   'brant
   1. genitiveForm:
   2. Brandes
   3. Brands
  1. e Aktivität
   1. genitiveForm:
   2. Aktivität
buzgólkodikv
  1. fayoter
   informal
buzgónadv
buzgóságnoun
  1. figurative f ardeur
buzgóundef
  1. fervido
   férvido
  1. literary dedito
   dédito
  1. assiduo
   assíduo
  1. alacre
   álacre v. alácre
buzgóadj
buzgó követőundef
  1. pej iron old acolito
  1. pej iron accolito
   accólito
buzgó követőnoun
  1. pej iron armigero
   0 armígero
Report or add missing word to a dictionary...