COVID-19 Fight
24 matches in 8 dictionaries. Details
buzinoun
  1. poovey
   USA: puː'viː·
  1. poof
   USA: puː'f UK: puːf
  1. pederast
   UK: pedəræst
  1. pansy
   USA: pæ'nziː· UK: pænziː
  1. pansy boy
   USA: pæ'nziː· bɔɪ' UK: pænziː bɔɪ
  1. nancy
   USA: næ'nsiː· UK: nænsiː
  1. slang homo
   USA: hoʊ'moʊ· UK: hoʊmoʊ
  1. informal gay
   USA: geɪ' UK: geɪ
  1. slang US fruit
   USA: fruː't UK: fruːt
  1. flit
   USA: flɪ't UK: flɪt
  1. slang faggot
   USA: fæ'gʌ·t UK: fægət
  1. fag
   USA: fæ'g UK: fæg
  1. catcher
   USA: kæ'tʃəː· UK: kætʃər
  1. buggered
   UK: bʌgəd
  1. bugger
   USA: bʌ'gəː· UK: bʌgər
-buzinoun
  1. groupie
   USA: gruː'piː·
  1. bug
   USA: bʌ'g UK: bʌg
  1. buff
   USA: bʌ'f UK: bʌf
buzi,buzerans,farturonoun
buzigyereknoun
buzi; homoszexuális férfinoun
  1. fairy
   USA: fe'riː· UK: feəriː
buzisadj
  1. slang campy
   USA: kæ'mpiː·
  1. camp
   USA: kæ'mp UK: kæmp
buzisannoun
buzis hapsinoun
kis buzinoun
  1. dickhead
   UK: dɪkhed
  1. asshole
   UK: æshoʊl
buziadj
  1. stand warm
   'vaɐm
buziadj
  1. schwul
   'ʃvuːl
buzinoun
  1. informal f pédale
buziundef
buzinoun
  1. S-Italian orecchione
   m
buziadj
buziundef
buziaundef
Report or add missing word to a dictionary...