COVID-19 Fight
413 matches in 11 dictionaries. Details
célszerű/hasznosexp
  1. the purpose
   USA: ðiː· pəː'pʌ·s UK: ðiː pəːpəs
célszerűségnoun
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. expediency
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nsiː· UK: ɪkspiːdɪənsiː
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
célszerűtlenadj
  1. unsuitable
   USA: ʌ·nsuː'tʌ·bʌ·l UK: ʌnsjuːtəbl
  1. unfeasible
   USA: ʌ·nfiː'zʌ·bʌ·l
célszerűtlenüladv
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
céltáblanoun
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Amikor először játszottam darts-ot, még a céltáblát sem sikerült eltalálnom.
    1. When I first played darts, I couldn't even hit the target.
  1. dartboard
   USA: dɔ'rtbɔː"rd UK: dɑtbɔːd
  1. figurative butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
céltábla közepenoun
  1. bull's-eye
   USA: buː'lzaɪ·
  1. blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
céltalanadj
  1. purposeless
   USA: pəː'pʌ·slʌ·s UK: pəːpəsləs
  1. pointless
   USA: pɔɪ'ntlʌ·s UK: pɔɪntlɪs
  1. otiose
   UK: oʊʃiːoʊs
  1. objectless
   UK: əbʤektles
  1. motiveless
   UK: moʊtɪvləs
  1. misguided
   USA: mɪ"sgaɪ'dʌ·d UK: mɪsgaɪdɪd
  1. meaningless
   USA: miː'nɪ·ŋlʌ·s UK: miːnɪŋləs
  1. it's no use
   USA: ʌ·ts noʊ' yuː'z UK: ɪts noʊ juːz
  1. driftless
   UK: drɪftles
  1. beside the purpose
   USA: bʌ·saɪ'd ðiː· pəː'pʌ·s UK: bɪsaɪd ðiː pəːpəs
  1. aimless
   USA: eɪ'mlʌ·s UK: eɪmləs
céltalanságnoun
  1. meaninglessness
   UK: miːnɪŋləsnəs
  1. aimlessness
   UK: eɪmləsnəs
céltalanuladv
  1. pointlessly
   UK: pɔɪntlɪsliː
  1. aimlessly
   USA: eɪ'mlʌ·sliː· UK: eɪmləsliː
céltartaléknoun
  1. provisions
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nz UK: prəvɪʒnz
céltudatosadj
  1. sure-footed
   UK: ʃʊəfʊtɪd
  1. purposive
   UK: pəːpəsɪv
  1. purposeful
   USA: pəː'pʌ·sfʌ·l UK: pəːpəsfəl
céltudatosanadv
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
céltudatosan haladóadj
  1. sure-footed
   UK: ʃʊəfʊtɪd
céltudatos kitartásexp
  1. steadfastness of purpose
   USA: ste'dfæ"stnʌ·s ʌ·v pəː'pʌ·s UK: stedfɑstnəs ɔv pəːpəs
céltudatosságexp
  1. sense of purpose
   USA: se'ns ʌ·v pəː'pʌ·s UK: sens ɔv pəːpəs
  1. purposefulness
   UK: pəːpəsfəlnəs
célul kitűzv
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
célvagyon kezelőjenoun
 1. law
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
célvagyonrendelésv
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
célvázlatnoun
célvízumnoun
  1. entry visa
   USA: e'ntriː· viː'zʌ· UK: entriː viːzə
Report or add missing word to a dictionary...