COVID-19 Fight
25 matches in 2 dictionaries. Details
call for2 2.1 USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
call for an offer13 USA: kɔː'l frəː· ʌ·n ɔː'fəː· UK: kɔːl fəː ən ɔfər
call for a tender13 USA: kɔː'l frəː· eɪ' te'ndəː· UK: kɔːl fəː eɪ tendər
call for a tender13 USA: kɔː'l frəː· eɪ' te'ndəː· UK: kɔːl fəː eɪ tendər
call for comment13 USA: kɔː'l frəː· kɔ'me·nt UK: kɔːl fəː kɔment
call for help13 USA: kɔː'l frəː· he'lp UK: kɔːl fəː help
call forth2 2.2 USA: kɔː'l fɔː'rθ UK: kɔːl fɔːθ
bad call format13 USA: bæ'd kɔː'l fɔː'rmæ"t UK: bæd kɔːl fɔːmæt
there is no call for this article13 USA: ðe'r ʌ·z noʊ' kɔː'l frəː· ðʌ·s ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ðeər ɪz noʊ kɔːl fəː ðɪs ɑtɪkl
be called for2 USA: biː· kɔː'ld frəː· UK: biː kɔːld fəː
formal call13 USA: fɔː'rmʌ·l kɔː'l UK: fɔːml kɔːl
call out for13 USA: kɔː'l aʊ't frəː· UK: kɔːl aʊt fəː
call out for sg2
i shall call back for it13 USA: aɪ' ʃæ'l kɔː'l bæ'k frəː· ʌ·t UK: aɪ ʃæl kɔːl bæk fəː ɪt
calling for tender13 USA: kɔː'lɪ·ŋ frəː· te'ndəː· UK: kɔːlɪŋ fəː tendər
call upon for13 USA: kɔː'l ʌ·pɔ'n frəː· UK: kɔːl əpɔn fəː
call for
call for help
bad call format error
Report or add missing word to a dictionary...