COVID-19 Fight
can'tnoun USA: kæ'nt UK: kænt
cantadj USA: kæ'nt UK: kænt
can't be helpedadj USA: kæ'nt biː· he'lpt UK: kænt biː helpt
can't get offexp USA: kæ'nt gɪ't ɔː'f UK: kænt get ɔf
can't help doing sgexp
can't help doing sthexp
can't hold a candle to himexp USA: kæ'nt hoʊ'ld eɪ' kæ'ndʌ·l tʌ· ɪ"m UK: kænt hoʊld eɪ kændl tuː hɪm
can't make it thenexp USA: kæ'nt meɪ'k ʌ·t ðe'n UK: kænt meɪk ɪt ðen
can't say bo to a gooseexp USA: kæ'nt seɪ' boʊ' tʌ· eɪ' guː's UK: kænt seɪ boʊ tuː eɪ guːs
can't say bo to a gooseadj USA: kæ'nt seɪ' boʊ' tʌ· eɪ' guː's UK: kænt seɪ boʊ tuː eɪ guːs
can't say boo to a gooseexp USA: kæ'nt seɪ' buː' tʌ· eɪ' guː's UK: kænt seɪ buː tuː eɪ guːs
can't see a jokeexp USA: kæ'nt siː' eɪ' ʤoʊ'k UK: kænt siː eɪ ʤoʊk
can't see the wood for the treesexp USA: kæ'nt siː' ðiː· wʊ'd frəː· ðiː· triː'z UK: kænt siː ðiː wʊd fəː ðiː triːz
can't stand doing sthexp
can't stand sth/sbexp
cantaloupnoun UK: kæntəluːp
Report or add missing word to a dictionary...