COVID-19 Fight
184 matches in 5 dictionaries.
traveller's checknoun USA: træ'vʌ·ləː·z tʃe'k UK: trævləz tʃek
baggage check inexp USA: bæ'gʌ·ʤ tʃe'k ɪ'n UK: bægɪʤ tʃek ɪn
quality checkingexp USA: kwɔ'lʌ·tiː· tʃe'kɪ·ŋ UK: kwɔlɪtiː tʃekɪŋ
security checkingexp USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· tʃe'kɪ·ŋ UK: sɪkjʊərɪtiː tʃekɪŋ
the check, please!exp USA: ðiː· tʃe'k pliː'z UK: ðiː tʃek pliːz
allocate checkpoint spaceexp USA: æ'lʌ·keɪ"t tʃe'kpɔɪ"nt speɪ's UK: æləkeɪt tʃekpɔɪnt speɪs
general checkupexp USA: ʤe'nrʌ·l tʃe'kʌ"p UK: ʤenrəl tʃekʌp
the check was bouncedexp USA: ðiː· tʃe'k wʌ·z baʊ'nst UK: ðiː tʃek wɔz baʊnst
baggage claim checknoun USA: bæ'gʌ·ʤ kleɪ'm tʃe'k UK: bægɪʤ kleɪm tʃek
hold in checkv USA: hoʊ'ld ɪ'n tʃe'k UK: hoʊld ɪn tʃek
keep in checkexp USA: kiː'p ɪ'n tʃe'k UK: kiːp ɪn tʃek
longitudinal redundancy checkexp USA: lɔ"nʤʌ·tuː'dʌ·nʌ·l rʌ·dʌ'ndʌ·nsiː· tʃe'k UK: lɔnʤɪtjuːdɪnl rɪdʌndənsiː tʃek
keep a check onexp USA: kiː'p eɪ' tʃe'k ɔ'n UK: kiːp eɪ tʃek ɔn
hand in one's checkv USA: hæ'nd ɪ'n wʌ'nz tʃe'k UK: hænd ɪn wʌnz tʃek
hand in one's checkv USA: hæ'nd ɪ'n wʌ'nz tʃe'k UK: hænd ɪn wʌnz tʃek
cash in one's checksv USA: kæ'ʃ ɪ'n wʌ'nz tʃe'ks UK: kæʃ ɪn wʌnz tʃeks
it does not check up withexp USA: ʌ·t dʌ·z nɔ't tʃe'k ʌ'p wʌ·ð UK: ɪt doʊz nɔt tʃek ʌp wɪð
Report or add missing word to a dictionary...