13 matches in 5 dictionaries. Details
cherubnoun USA: tʃe'rʌ·b UK: tʃerəb
cherub, cherubimnoun UK: tʃerəb tʃerəbɪm
cherubicadj USA: tʃəː·uː'bɪ·k UK: tʃɪruːbɪk
cherubundef
cherubicundef
cherubicallyundef
cherubicsundef
cherubsundef
cherubicotsz: -ci undef cherúbico
cherubinoundef
cheruboundef cherúbo v. chérubo
  1. old
  2. old
    1. festmény v, szobor angyal
  3. old
Cherubnoun
m chérubinnoun
Report or add missing word to a dictionary...