chorusv intrans v USA: kɔː'rʌ·s UK: kɔːrəs
chorus masternoun USA: kɔː'rʌ·s mæ'stəː· UK: kɔːrəs mɑstər
chorus of praiseexp USA: kɔː'rʌ·s ʌ·v preɪ'z UK: kɔːrəs ɔv preɪz
they join in the chorusexp USA: ðeɪ' ʤɔɪ'n ɪ'n ðiː· kɔː'rʌ·s UK: ðeɪ ʤɔɪn ɪn ðiː kɔːrəs
Report or add missing word to a dictionary...