213 matches in 14 dictionaries. Details
civilnoun
  1. civvies
   UK: sɪvɪz
  1. civilian
   USA: sʌ·vɪ'lyʌ·n UK: sɪvɪlɪən
  1. civil
   USA: sɪ'vʌ·l UK: sɪvəl
  1. civies
   UK: sɪvɪz
civilbenexp
  1. in plain clothes
   USA: ɪ'n pleɪ'n kloʊ'z UK: ɪn pleɪn kloʊðz
civil életnoun
  1. civvy street
   UK: sɪviː striːt
civilizációnoun
  1. civilization
   USA: sɪ"vʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sɪvɪlaɪzeɪʃn
  1. civilisation
   UK: sɪvɪlaɪzeɪʃən
civilizálv
  1. civilize
   USA: sɪ'vʌ·laɪ"z UK: sɪvɪlaɪz
civilizálásnoun
  1. domestication
   USA: dʌ·me"stʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dəmestɪkeɪʃn
  1. civilization
   USA: sɪ"vʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sɪvɪlaɪzeɪʃn
  1. uncivilized
   USA: ʌ·nsɪ'vʌ·laɪ·zd UK: ʌnsɪvɪlaɪzd
  1. savage
   USA: sæ'vɪ·ʤ UK: sævɪʤ
civilizálatlanságnoun
  1. figurative rudeness
   USA: ruː'dnʌ·s UK: ruːdnəs
  1. barbarism
   USA: bɔ'rbəː·ɪ"zʌ·m UK: bɑbərɪzəm
civilizálódásnoun
  1. civilization
   USA: sɪ"vʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sɪvɪlaɪzeɪʃn
civilizáltadj
  1. civilized
   USA: sɪ'vʌ·laɪ"zd UK: sɪvɪlaɪzd
  1. civilised
   UK: sɪvɪlaɪzd
  1. civil
   USA: sɪ'vʌ·l UK: sɪvəl
civillistanoun
  1. civil list
   USA: sɪ'vʌ·l lɪ'st UK: sɪvəl lɪst
civilruhanoun
  1. mufti
   UK: mʌftiː
  1. civies
   UK: sɪvɪz
civil ruhanoun
  1. civvies
   UK: sɪvɪz
  1. civies
   UK: sɪvɪz
civil ruhás detektívexp
  1. plain-clothes policeman
   USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
  1. plain-clothes detective
   USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
civil ruhás nyomozóexp
  1. plain-clothes policeman
   USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
  1. plain-clothes detective
   USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
civil szervezetexp
  1. non-governmental organization
   USA: nɔ·ngʌ"vəː·nme'ntʌ·l ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: nɔngʌvnmentl ɔːgənaɪzeɪʃn
  1. NGO
   USA: goʊ'
Non-governmental Organisations - Nem-kormányzati (tkp. civil-) szervezetek (EU)exp
civilnoun
  1. r Zivilist
   tsivi'lɪst
   1. pluralForm:
   2. Zivilisten
   1. genitiveForm:
   2. Zivilisten
  1. Zivil
   tsi'viːl
civilizációnoun
  1. e Zivilisation
   tsiːviliza'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Zivilisationen
   1. genitiveForm:
   2. Zivilisation
civilizálv
  1. zivilisieren
   tsivili'ziːrən
  1. vermenschlichen
   fɛɐ'mɛnʃlɪçən
Report or add missing word to a dictionary...