14 matches in 2 dictionaries. Details
clincher rimexp USA: klɪ'ntʃəː· rɪ'm UK: klɪntʃər rɪm
clincher tyreexp USA: klɪ'ntʃəː· taɪ'r UK: klɪntʃər taɪər
clinchingv USA: klɪ'ntʃɪ·ŋ UK: klɪntʃɪŋ
clinchingadj USA: klɪ'ntʃɪ·ŋ UK: klɪntʃɪŋ
give sy a clincherv USA: gɪ'v saɪ' eɪ' klɪ'ntʃəː·
That clinched it for him.undef
Report or add missing word to a dictionary...