26 matches in 2 dictionaries. Details
clutchv v USA: klʌ'tʃ UK: klʌtʃ
clutch assyexp
clutch at every strawexp USA: klʌ'tʃ æ't e'vriː· strɔː' UK: klʌtʃ ət evriː strɔː
clutch casingexp USA: klʌ'tʃ keɪ'sɪ·ŋ UK: klʌtʃ keɪsɪŋ
clutch his stomachexp USA: klʌ'tʃ hʌ·z stʌ'mʌ·k UK: klʌtʃ hɪz stʌmək
clutch release bearingexp USA: klʌ'tʃ riː·liː's be'rɪ·ŋ UK: klʌtʃ rɪliːs beərɪŋ
clutch slipexp USA: klʌ'tʃ slɪ'p UK: klʌtʃ slɪp
put the clutch outv USA: pʊ't ðiː· klʌ'tʃ aʊ't UK: pʊt ðiː klʌtʃ aʊt
let in the clutchv USA: le't ɪ'n ðiː· klʌ'tʃ UK: let ɪn ðiː klʌtʃ
let up the clutchexp USA: le't ʌ'p ðiː· klʌ'tʃ UK: let ʌp ðiː klʌtʃ
push out the clutchexp USA: pʊ'ʃ aʊ't ðiː· klʌ'tʃ UK: pʊʃ aʊt ðiː klʌtʃ
throw out the clutchexp USA: θroʊ' aʊ't ðiː· klʌ'tʃ UK: θroʊ aʊt ðiː klʌtʃ
clutch docundef
clutchedundef
clutchesundef
clutch facingundef
clutchingundef
clutch liningundef
Report or add missing word to a dictionary...