COVID-19 Fight
366 matches in 9 dictionaries. Details
codv intrans v USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
codv trans v USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
  1. slang UK Irish
codv intrans v USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
codanoun USA: koʊ'dʌ· UK: koʊdə
  1. music
cod, codnoun USA: siː'oʊ'diː' siː'oʊ'diː' UK: kɔd kɔd
COD (Collect On Delivery)exp USA: siː'oʊ'diː' kʌ·le'kt ɔ'n dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: kɔd kɔlekt ɔn dɪlɪvəriː
coddlev trans v USA: kɔ'dʌ·l UK: kɔdl
coddlingnoun USA: kɔ'dlɪ·ŋ UK: kɔdlɪŋ
codenoun USA: koʊ'd UK: koʊd
codev trans v USA: koʊ'd UK: koʊd
code bookexp USA: koʊ'd bʊ'k UK: koʊd bʊk
code-namenoun UK: koʊdneɪm
codesnoun USA: koʊ'dz UK: koʊdz
code wordnoun USA: koʊ'd wəː'd UK: koʊd wəːd
codexnoun UK: koʊdeks
codgernoun UK: kɔʤər
codificationnoun USA: kɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: koʊdɪfɪkeɪʃn
codificationnoun USA: kɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: koʊdɪfɪkeɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...