COVID-19 Fight
5 matches in 2 dictionaries. Details
collapsible aerialexp USA: kʌ·læ'psʌ·bʌ·l e'riː·ʌ·l UK: kəlæpsəbl eərɪəl
collapsible funnelexp USA: kʌ·læ'psʌ·bʌ·l fʌ'nʌ·l UK: kəlæpsəbl fʌnl
collapsible loadnoun USA: kʌ·læ'psʌ·bʌ·l loʊ'd UK: kəlæpsəbl loʊd
Report or add missing word to a dictionary...