COVID-19 Fight
come down a pegv USA: kʌ'm daʊ'n eɪ' pe'g UK: kʌm daʊn eɪ peg
come down handsomelyexp USA: kʌ'm daʊ'n hæ'nsʌ·mliː· UK: kʌm daʊn hænsəmliː
come down on syv USA: kʌ'm daʊ'n ɔ'n saɪ'
come down uponexp USA: kʌ'm daʊ'n ʌ·pɔ'n UK: kʌm daʊn əpɔn
come down with sthexp
he has come downexp USA: hiː' hʌ·z kʌ'm daʊ'n UK: hiː hæz kʌm daʊn
Report or add missing word to a dictionary...