COVID-19 Fight
95 matches in 3 dictionaries. Details
come in a good second13 USA: kʌ'm ɪ'n eɪ' gʌ·d se'kʌ·n UK: kʌm ɪn eɪ gʊd sɪkɔnd
come in for13 USA: kʌ'm ɪ'n frəː· UK: kʌm ɪn fəː
come in from the cold2 USA: kʌ'm ɪ'n fəː·m ðiː· koʊ'ld UK: kʌm ɪn frɔm ðiː koʊld
come in handy13 USA: kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: kʌm ɪn hændiː
come in may13 USA: kʌ'm ɪ'n meɪ' UK: kʌm ɪn meɪ
come in my mind13 USA: kʌ'm ɪ'n maɪ' maɪ'nd UK: kʌm ɪn maɪ maɪnd
come in one's mind13 USA: kʌ'm ɪ'n wʌ'nz maɪ'nd UK: kʌm ɪn wʌnz maɪnd
come in, please13 USA: kʌ'm ɪ'n pliː'z UK: kʌm ɪn pliːz
come in second13 USA: kʌ'm ɪ'n se'kʌ·n UK: kʌm ɪn sɪkɔnd
come into2 2.1 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· UK: kʌm ɪntuː
come into2 2.1 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· UK: kʌm ɪntuː
come into a legacy13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· eɪ' le'gʌ·siː· UK: kʌm ɪntuː eɪ legəsiː
come into being13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· biː'ɪ·ŋ UK: kʌm ɪntuː biːɪŋ
come into collision13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· kʌ·lɪ'ʒʌ·n UK: kʌm ɪntuː kəlɪʒn
come into contact with sg2
come into effect13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· iː'fe·kt UK: kʌm ɪntuː ɪfekt
come into existence13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: kʌm ɪntuː ɪgzɪstəns
Report or add missing word to a dictionary...